Charakterystyka szkolenia

  1. Szkolenie realizowane jest zgodnie z § 3  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216).
  2. Ukończenie szkolenia i zaliczenie egzaminu końcowego uprawnia do pracy pilarką spalinową w pracach budowlanych, samowyrobie drewna, dekarstwie, tartacznictwie i w pielęgnacji zieleni.
  3. Mogą w nim uczestniczyć osoby legitymujące się ukończeniem co najmniej szkoły podstawowej oraz stanem zdrowia dopuszczającym do pracy pilarką spalinową.
  4. Wymienione kryteria kwalifikacyjne uczestników szkolenia mają dla organizatora kursu charakter obligatoryjny.

Organizacja

  • Czas trwania ok.16 godz. (2 dni)
  • Forma zajęć wykłady (6 godz.), ćwiczenia (10 godz.)

Wymogi logistyczne

Minimalna wielkość grupy to 10 osób. Posiadanie przez uczestnika kursu odpowiedniego obuwia do pracy z pilarką, oraz rękawic roboczych.


Zakres tematyczny

Program kursu przewiduje opanowanie przez kandydatów wiadomości z zakresu budowy i zasad działania pilarki spalinowej, jak również podstawowych wiadomości o przepisach BHP przy pozyskaniu drewna. Zakres umiejętności przewidzianych do opanowania przez uczestników kursu obejmuje umiejętność obsługi i bieżącej konserwacji pilarki spalinowej, prawidłowego wykorzystania sprzętu pomocniczego.Ponadto kursanci zostaną przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Lokalizacja

Lokalizacja związana z miejscem zamieszkania szkolonych. (szczegóły zawsze w zakładce-Aktualności ). Plac ćwiczeń niedaleko przeprowadzanego kursu.


Prowadzący szkolenie

Inżynierowie leśnicy- pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe (więcej w: Nasza firma). 
Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i pokazem umiejętności praktycznych.
Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniającego do bezpiecznej pracy pilarką.


Cena kursu może obejmować:

  • Poczęstunek
  • Materiały szkoleniowe,
  • Środki ochrony osobistej (z wyjątkiem obuwia i rękawic roboczych),
  • Pilarki oraz paliwo i oleje oraz inne narzędzia wykorzystywane w trakcie pracy pilarza.