Charakterystyka szkolenia

  1. Szkolenie realizowane jest zgodnie z § 3  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216).
  2. Ukończenie szkolenia i zaliczenie egzaminu końcowego uprawnia do pracy wykaszrką spalinową w pracach związanych z pielęgnacją zieleni.
  3. Mogą w nim uczestniczyć osoby legitymujące się ukończeniem co najmniej szkoły podstawowej oraz zaświadczeniem lekarskim dopuszczającym do pracy wykaszarką spalinową.
  4. Wymienione kryteria kwalifikacyjne uczestników szkolenia mają dla organizatora kursu charakter obligatoryjny.

Organizacja

  • Czas trwania ok.10 godz. (2 dni)
  • Forma zajęć wykłady (4 godz.), ćwiczenia (6 godz.)

Wymogi logistyczne

Minimalna wielkość grupy to 10 osób. Posiadanie przez uczestnika kursu odpowiedniego obuwia do pracy wykaszarką, oraz rękawic roboczych.


Zakres tematyczny

Program kursu przewiduje opanowanie przez kandydatów do zawodu wiadomości z zakresu budowy i zasad działania wykaszarki spalinowej, jak również podstawowych wiadomości o przepisach BHP przy pracy urządzeniami na wysięgniku. Zakres umiejętności przewidzianych do opanowania przez uczestników kursu obejmuje umiejętność obsługi i bieżącej konserwacji wykaszarki spalinowej, prawidłowego wykorzystania osprzętu urządzenia.Ponadto kursanci zostaną przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.


Lokalizacja

Lokalizacja związana z miejscem zamieszkania szkolonych. (szczegóły zawsze w zakładce-Aktualności ). Plac ćwiczeń niedaleko przeprowadzanego kursu.


Prowadzący szkolenie

Inżynierowie leśnicy- pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe (więcej w zakładce-nasza firma).
Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym oraz pokazem nabytych umiejętności przez kursanta.
Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniającego do bezpiecznej pracy urządzeniami na wysięgniku.


Cena kursu obejmuje:

  • poczęstunek
  • materiały szkoleniowe,
  • środki ochrony osobistej (z wyjątkiem obuwia i rękawic roboczych),
  • kosy mechaniczne, wykaszarki i wycinarki, oraz paliwo i oleje  inne narzędzia wykorzystywane w trakcie pracy operatora urządzeń tnących na wysięgniku.