Charakterystyka kursu

Kurs realizowany jest zgodnie z założeniami zawartymi w Zarządzeniu Nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 lipca 1998 r.

Ukończenie kursu i zaliczenie egzaminu końcowego uprawnia do pracy w zawodzie drwal-operator pilarki.

Mogą w nim uczestniczyć osoby legitymujące się ukończeniem, co najmniej szkoły podstawowej oraz zaświadczeniem lekarskim dopuszczającym do odbycia kursu drwala-operatora pilarki.


Organizacja

  • Czas trwania: ok. 2 tygodni
  • Forma zajęć wykłady (ok.42 godz.), ćwiczenia (ok.100 godz.)

Wymogi logistyczne

  1. Minimalna wielkość grupy to 6 osób.
  2. Posiadanie przez uczestnika kursu odpowiedniego obuwia do pracy z pilarką.

Zakres tematyczny

Program kursu przewiduje opanowanie przez kandydatów do zawodu wiadomości z zakresu budowy i zasad działania pilarki spalinowej oraz pozostałego sprzętu pomocniczego używanego przy pozyskaniu drewna, jak również podstawowych wiadomości o przepisach BHP przy pozyskaniu drewna.

Zakres umiejętności przewidzianych do opanowania przez uczestników kursu obejmuje umiejętność obsługi i bieżącej konserwacji pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego, jak również umiejętność poprawnej techniki wykonania wszystkich czynności i operacji związanych z pozyskaniem drewna i prawidłowego wykorzystania sprzętu pomocniczego.Ponadto kursanci zostaną przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy przez wyspecjalizowanego ratownika medycznego lub lekarza pogotowia ratunkowego.


Lokalizacja

  1. Najczęściej wybrane Nadleśnictwo (szczegóły w Aktualnościach). 
  2. Powierzchnia zrębowa niedaleko przeprowadzanego kursu.

Prowadzący szkolenie

Inżynierowie leśnicy- pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe (więcej w zakładce-nasza firma.
Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do pracy w zawodzie drwal-operator pilarki.


Cena kursu może obejmować

  • Badania lekarskie w zakładzie medycyny pracy.
  • Wyżywienie, materiały szkoleniowe.
  • Środki ochrony osobistej (z wyjątkiem obuwia i rękawic roboczych).
  • Pilarki oraz paliwo i oleje oraz inne narzędzia wykorzystywane w trakcie pracy pilarza.